Манастирите в България литература

Манастирите в България литература, която може да се използва. Полезна информация от експертите по почивки в България – holidaybulgaria.com. Там ще намерите подробна информация за туристически маршрути за манастири в България

Манастирите в България литература

 1. Ангелов, Г., Мелник, Медицина и физкултура, С, 1975

 2. Андреев, Ал., Плана планина, Медицина и физкултура, С, 1982

 3. Богданов, Ив., Бълг. твърдини, Народна просвета, С, 1971

 4. Бъчваров, М., Н. Апостолов, География на туризма, изд.  Г. Бакалов, Варна, 1982

 5. Георгиев, Хр., Дряново и др. манастири, Медицина и физкултура, С,1980

 6. Динев, Л., Б. Николов, В. Петров, България страна на туризма, Медицина и физкултура, С, 1977

 7. Динев, Л., Ив. Бръмбаров, Същност и проблеми на маршрутно -познавателния туризъм в България, Год.СУ, ГГФ, т.70, 1979

 8. Динев, Л., Ст. Динчев, К. Кръстев, П. Станев, В. Василев, География на туризма, Нар. просвета, С, 1973

 9. Добрев, С, Ст., Цонев, Великотърновски манастири, Наука и изкуство, С, 1970 Ю.Драганова, Т., С. Попова, Й. Димитров, В. Т.

 10. Пътеводител, Медицина и физкултура, С, 1984 П.Жеков, Ал.,

 11. Възникване на манастирите в България и култ.- ист. им значение, Търново, 1926

 12. Коева, М., Паметници на културата от бълг. Възраждане, Наука и изкуство, С, 1977 В.Константинова, К., Арбанаси,

 13. Медицина и физкултура, С, 1979

 14. Еднокорабната и кръстовидната църква по българските земи до края на XIV в., 1931

 15. Мавродинов, Н., Новата българска живопис, 1947

 16. Манова Е., Българска стенопис, XVI-XVII в., изд. на БАН, С, 1985

 17. И.Маринов,  М.,   Д.   Тодоров,  Габровски  окръг  –  пътеводител, Медицина и физкултура, С, 1984

 18. Маринов, В., М. Бъчваров, Антропогенни условия и ресурси на отдиха и туризма, УП, С, 1990

 19. Мичев,   Н.,   Цв,   Михайлов,   Ив.   Вапцаров,   Св.   Кираджиев, Географски речник на България, Наука и изкуство, С, 1980

 20. Нейковски, П., Троянска планина – пътеводител, М и Ф., С, 1977

 21. Нейковски, П., Черепиш, Медицина и физкултура, С, 1982

 22. Николов, Б., М. Манолов, Огнища на българщината, Медицина и физкултура, С, 1979

 23. Панайотов,  И.,  Ал.  Андреев,  Туристически  маршрути  около София, Медицина и физкултура, С, 1979

 24. Попов, М., Ал. Иванов, Български манастири, С, 1927

 25. Райчев, М., Музеи, старини и паметници в България, Наука и изкуство, С, 1981

 26. Станков, Г., М. Воденска, X. Тишков, М. Бъчваров, П. Станев, П. Еврев, География на отдиха и туризма в България, Наука и изкуство, С,1985

 27. Станев, П., Основи на почивното дело, С, 1984 28.Чавръчков,

 28. Г., С, Добрев, Български манастири. Паметници на историята, културата, изкуството, Наука и изкуство, С, 1974

 29. „Енциклопедия“ България, т. IV, изд. на БАН, С, 1984 т. V, изд. на БАН, С, 1986 т.П, изд. на БАН, С, 1981 т. VI, изд. на БАН, С, 1988 т. I,  изд. на БАН, С, 1978

Още интересна и полезна информация, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО